Vattentjänstplan 2024

Under 2023 pågår arbetet med att ta fram en vattentjänstplan för Uppsala kommun. Beslut om vattentjänsplanen tas av kommunfullmäktige.

I planen visas i vilka områden kommunen bedömer att allmänt vatten och avlopp (kommunens VA-verksamhetsområde) kommer behöva byggas ut inom de närmsta tio åren. Bedömningen görs utifrån miljö- och/eller hälsoskäl i respektive område.

Vattentjänstplanen ska också redogöra för vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid skyfall.

Ett grundläggande syfte med vattentjänstplanen är att boende i områden som berörs, beslutsfattare och myndigheter i tidigt skede ska få information om kommunens planering gällande utveckling av VA-verksamhetsområdet i olika delar av kommunen.

Bakgrund

Uppsala kommun och det kommunala VA-bolaget Uppsala Vatten och Avfall AB har tillsammans arbetat fram ett förslag till Vattentjänstplan 2024 enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).

De lagändringar som trädde i kraft 1 januari 2023 anger att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan med långsiktig planering av hur behovet och utbyggnaden av allmänna tjänster för vatten och avlopp ska tillgodoses (6§ a-d).

Planen ska även innehålla kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid ökad belastning orsakad av skyfall.

Nästa steg

Efter samrådsperiodens slut arbetar Uppsala kommun fram en så kallad samrådsredogörelse. Där sammanställs hur samrådet har bedrivits, vilka synpunkter som har kommit in och hur dessa har omhändertagits i det reviderade förslaget. I samrådsredogörelsen redovisas också var yttranden, minnesanteckningar och protokoll från samrådet finns i sin helhet.

Därefter går det reviderade förslaget till omröstning och beslut i Uppsalas kommunfullmäktige.

Läs Vattentjänstplanen

Versionen som ställdes ut på samråd hösten 2023. Ej beslutad version

Vattentjänstplan 2024, med bilagor Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för Vattentjänstplan 2024 Pdf, 160.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om förslag till Vattentjänstplan 2024

Läs frågor och svar om förslaget till Vattentjänstplan 2024.

Webbkarta med vattentjänstplanens olika områden

Länk till webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I webbkartan visas dels det befintliga VA-verksamhetsområdet (rött) som har tillgång till allmänna vattentjänster idag, dels den kategorisering av områden som föreslås i Vattentjänstplan 2024. I kartverktyget finns möjlighet att zooma in och se vilken kategorisering just ditt område omfattas av.

  • VA-utbyggnadsområden (blå) är områden med befintlig bebyggelse som har ett konstaterat behov av allmänt VA och möjligheterna att ansluta till kommunalt VA är goda.
  • I VA-utvecklingsområden (grön) planeras för en förtätning eller utökning av ett område som innebär att det uppstår ett behov av allmänna vattentjänster som behövs med hänsyn till människors hälsa eller miljön. Eftersom planerna på utveckling i flertalet områden fortfarande är i tidigt skede behöver behovet av allmänna vattentjänster revideras efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
  • I VA-utredningsområden (lila) bedöms det finnas ett behov av en förändrad VA-lösning, men det är inte är klargjort hur det ska lösas på bästa sätt. Utredningar för att fastställa behov och lösning behöver därför tas fram.
  • VA-bevakningsområden (gul) omfattas inte av planer för tillkommande bebyggelse och har en VA-försörjning som fungerar tillfredsställande utifrån den information kommunen har. Vattentjänstplanen visar att det inte planeras för någon VA-utbyggnad inom dessa områden. Vid en eventuell framtida bebyggelseutveckling behöver bedömningen ses över.

 

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2023-08-25T08:08:34
Last modified:
2023-09-27T14:46:45
Published:
2023-08-25T08:52:14
Last published:
2023-09-27T14:46:45
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id