• Organisation

  Uppsala Vattens organisation består av tio avdelningar – verksamhetsstöd, hållbar affärsutveckling, marknad och kommunikation, ekonomi, planering, projekt, avfall, VA-nät, dricksvatten och spillvatten.

 • Ledning

  Den bolagsövergripande ledningsgruppen säkerställer att verksamheternas mål blir uppfyllda, med hjälp av affärs- och verksamhetsplaner.

 • Styrelse

  Uppsala Vatten och Avfall AB är ett helägt kommunbolag som ingår i företagskoncernen Uppsala Stadshus AB.

 • Affärsplan

  Affärsplanen uppdateras årligen. I den tar Uppsala Vatten ut riktningen för hur vi ska leva upp till ägardirektiven och kommunkoncernens övergripande mål det närmsta året.

 • Års- och hållbarhetsredovisning

  I våra årsredovisningar kan du läsa mer om vår ekonomi och vårt hållbarhetsarbete.

 • Upphandling

  Välkommen att göra affärer med Uppsala Vatten och Avfall AB! Vi är helägda av Uppsala kommun som köper varor och tjänster för 5-6 miljarder kronor per år. Här hittar du våra aktuella upphandlingar.

Vi är ett kommunalt bolag med ungefär 340 medarbetare. Vi arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall.

Vision

Rent vatten, smarta kretslopp för hållbart liv i ett växande Uppsala.

Affärsidé

Uppsala Vatten och Avfall AB ska, genom att vara en av de ledande aktörerna i Sverige, ge kommunens hushåll och företag högkvalitativa tjänster inom VA och avfallshantering som ska kännetecknas av kvalitet, pålitlighet och effektivt hushållande med resurser.

Bolaget medverkar aktivt i ett hållbart samhällsbyggande och planerar för långsiktig dagvattenhantering samt verkar för klimatdriven affärsutveckling, ständiga energieffektiviseringar samt tillämpar ny teknik. Bolaget strävar också efter att vara certifierbart inom ramen för bland annat miljö, arbetsmiljö och kvalitet.

EPI debug

Created:
2019-04-29T10:03:45
Last modified:
2023-05-16T12:14:00
Published:
2021-11-25T10:32:12
Last published:
2023-05-22T10:09:31
Template
Landningssida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
foretaget

EPI.Id
c7beed6a06fa4f3488403694494c1ac6