VA-plan

Målsättningen med VA-planen är att nå en hållbar och välfungerande VA-försörjning i hela kommunen. Från och med december 2023 ersätter vattentjänstplan delar av befintlig VA-plan.

VA-planeringen bedrivs i ett kommunövergripande arbete med miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Uppsala Vatten.

En VA-plan innehåller vanligtvis flera olika dokument, eftersom planen handlar om hela kommunens vatten- och avloppsförsörjning.

I Uppsala kommuns VA-plan finns tre delplaner:

  • Vattentjänstplan 2024 inklusive handlingsplan (ersätter tidigare VA-utbyggnadsplan)
  • Plan för den allmänna VA-anläggningen
  • Plan för enskild vatten- och avloppsförsörjning

1. Vattentjänstplan 2024

I planen visas i vilka områden kommunen bedömer att allmänt vatten och avlopp (kommunens VA-verksamhetsområde) kommer behöva byggas ut inom de närmsta tio åren. Bedömningen görs utifrån miljö- och/eller hälsoskäl i respektive område.

Vattentjänstplanen ska också redogöra för vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid skyfall.

Ett grundläggande syfte med vattentjänstplanen är att boende i områden som berörs, beslutsfattare och myndigheter i tidigt skede ska få information om kommunens planering gällande utveckling av VA-verksamhetsområdet i olika delar av kommunen.

Vattentjänstplan 2024 Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för vattentjänstplan 2024 Pdf, 144.7 kB, öppnas i nytt fönster.

VA-utbyggnadsplan

Vattentjänstplanen har en bilaga som heter VA-utbyggnadsplan.

I bilagan kan du läsa hur kommunen prioriterat och planerar för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp till befintliga fastigheter. Planen består av geografiskt avgränsade områden där kommunen tittat på hur de på bästa sätt ska VA-försörjas i framtiden.

Webbkarta med vattentjänstplanens olika områden

Länk till webbkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I webbkartan visas dels det befintliga VA-verksamhetsområdet (rött) som har tillgång till allmänna vattentjänster idag, dels den kategorisering av områden som föreslås i Vattentjänstplan 2024. I kartverktyget finns möjlighet att zooma in och se vilken kategorisering just ditt område omfattas av.

  • VA-utbyggnadsområden (blå) är områden med befintlig bebyggelse som har ett konstaterat behov av allmänt VA och möjligheterna att ansluta till kommunalt VA är goda.
  • I VA-utvecklingsområden (grön) planeras för en förtätning eller utökning av ett område som innebär att det uppstår ett behov av allmänna vattentjänster som behövs med hänsyn till människors hälsa eller miljön. Eftersom planerna på utveckling i flertalet områden fortfarande är i tidigt skede behöver behovet av allmänna vattentjänster revideras efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
  • I VA-utredningsområden (lila) bedöms det finnas ett behov av en förändrad VA-lösning, men det är inte är klargjort hur det ska lösas på bästa sätt. Utredningar för att fastställa behov och lösning behöver därför tas fram.
  • VA-bevakningsområden (gul) omfattas inte av planer för tillkommande bebyggelse och har en VA-försörjning som fungerar tillfredsställande utifrån den information kommunen har. Vattentjänstplanen visar att det inte planeras för någon VA-utbyggnad inom dessa områden. Vid en eventuell framtida bebyggelseutveckling behöver bedömningen ses över.

Frågor och svar om Vattentjänstplan 2024

Läs frågor och svar om Vattentjänstplan 2024.

2.Plan för den allmänna VA-anläggningen

I planen för den allmänna VA-anläggningen Pdf, 7.5 MB. (PDF 7,5 mb) kan du läsa mer om Uppsala Vattens arbete och ansvar för dricksvatten, spillvatten, dagvatten och ledningsnätet. I planen finns information om avslutade och pågående utredningar, strategier, prioriterade projekt, hur vi löpande arbetar med förvaltning av våra anläggningar och vad vi ser att vi behöver arbeta mer med framåt. Allt som vi jobbar med finns inte beskrivet i detalj, men mycket finns att läsa om i planen.

Två stora frågor som hanteras i egna projekt och innehåller mycket information som inte finns beskrivet i sin helhet är utvecklingen av Uppsalas största reningsverk Kungsängsverket och hur vi ser till att vi har en robust dricksvattenförsörjning för Uppsala år 2050. Det senare projektet beskrivs i  "Genomförandestrategi Vatten 2050" som innehåller ett flertal delprojekt som samtliga syftar till att trygga dricksvattenförsörjningen fram till minst år 2050.

3. Plan för enskild vatten- och avloppsförsörjning

I planen för den enskilda VA-försörjningen Pdf, 1.6 MB. (PDF 8,1 mb) i kommunen har miljöförvaltningen skrivit om tillsyn, regler och arbete med kommunens enskilda lösningar för vatten och avlopp. Här kan du som fastighetsägare bland annat läsa vad som gäller för den som har eller vill anlägga ett nytt enskilt avlopp och enskild dricksvattenförsörjning.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-12-10T15:24:09
Last modified:
2024-01-03T10:53:26
Published:
2019-12-10T15:30:38
Last published:
2024-01-03T10:53:26
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
va-plan-Uppsala-kommun

EPI.Id
dea4668d7e01440599f3bc7f1b24ef13